Velkommen til Nuan

SFOen Nuan er en del af NIF og er derfor underlagt det værdigrundlag, der er formuleret herfor. Nuans pædagogiske grundlag tager afsæt i skolens overordnede værdier – fællesskab, tillid, dannelse og ambition. Skole og Nuan er en helhed med samme fundament, men med forskellig udmøntning heraf. Nuans pædagogiske grundlag bliver udarbejdet af Nuans ledelse og ansatte.                                                     

Nuan agerer i tæt samarbejde med yngstetrinnet, da vi har fælles børn i fælles lokaler. Samarbejdets formål er at skabe helhed og sammenhæng i børnenes hverdag samt at udfolde de potentialer, skolen og Nuans kerneydelser giver det enkelte barn.   

I Nuan har vi mulighed for at aktivere børnene på mange andre måder end dem, der anvendes i skolens undervisning. Rammen for udvikling af børnenes personlige og sociale kompetencer i Nuan er leg og det samvær, der opstår gennem relationerne i Nuan.

Forpligtende fællesskab.

Nuan er et forpligtende fællesskab defineret som ”det, at agere med andre i en fælles ramme og tage aktiv del i, at denne ramme er for alle”.

Vi mener, det er vigtigt, børnene lærer, de tilhører et fællesskab samt at de/vi arbejde med at udvikle børnenes evner i forhold til at indgå demokratisk i deres hverdag.

Der lægges vægt på, at børnene har mulighed for at deltage i forskellige fællesskaber fx klassefællesskabet, fællesskabet på tværs af klasser og årgange samt i forskellige større og mindre venskabsgrupper.

Aktiviteter i Nuan.

I Nuan skelner vi mellem to slags aktiviteter: skal og kan aktiviteter.

At være del af det forpligtende fællesskab betyder bl.a., at Nuans børn skal lære, at deres eget behov indimellem ikke kan tilgodeses, samt at det enkelte barn får en bevidsthed om deres medansvar for fællesskabet og hinanden. Konkret udmønter dette sig i, at der indenfor fællesskabet er defineret forskellige skal og kan aktiviteter. Af og til er det nødvendigt at deltage i en aktivitet, fx ved en fælles tur ud af huset. Andre gange har man mulighed for at tilmelde sig aktiviteter efter ønske og interesse fx musik eller en tur på liften.                                                                                                                                                                     

Vi mener, det er vigtigt, børnene fastholdes i denne beslutning så der tages et ansvar for egne handlinger. Herigennem rustes børnene også til at kunne håndtere de krav om deltagelse, der i samfundet vil blive stillet til dem videre gennem livet.                                                                                                                                                      

Den frie leg.

Der skal, udover de planlagte aktiviteter, være plads og tid til børnenes egen virksomhed, beskæftigelse og leg. Vi prioriterer og skaber derfor rum til børnenes frie leg og ser det som en værdifuld beskæftigelse i Nuan, da legen er et frirum fra en travl og ellers aktivitetsfyldt hverdag.                                                                    

Legen danner ramme for børnenes bearbejdning af oplevelser, eksperimenter, kreativitet og fantasi. Endvidere er legen den væsentligste kilde til etableringen af venskaber.                                                          

Den frie leg skal dog ikke overskygge fokus på det enkelte barns behov og udvikling, Børnene skal derfor også møde udfordringer gennem andre relationer og aktiviteter. Disse udfordringer kan forekomme gennem krav om deltagelse i bestemte aktiviteter, hvor personalet skaber ramme for at ny udvikling kan opstå.                                                                                                                                                                      

Eksempler herpå kunne være ud af huset dage eller specifikke klasserelaterede aktiviteter.

Kedsomhed

Kedsomhed er ind imellem noget af det bedste, et barn kan opleve. Det udfordrer børns mentale sundhed, kreativitet og selvstændighed. 

Kedsomhed er bl.a. blevet defineret som ”… lysten til at engagere sig i noget spændende uden at kunne gøre det”. Man vil gerne have, der skal ske noget, men intet sker.

Vi keder os, når vi oplever manglende aktivitet og få påvirkninger fra omgivelserne. Der er ikke noget, der appellerer til os – og det får os til at føle en form for rastløshed eller tomgang.

Ofte associeres kedsomhed med noget negativt (fx at børn keder sig i skolen) – og det kan det også være. Hvis det tager overhånd…

Men kedsomhed nu og da er faktisk noget af det bedste, vi kan give rum til for børn. Det er her, de lærer at finde ro og lade tankerne flyve.

’Tomgangen’ styrker kreativiteten. Når vi ikke laver noget, bliver det ganske enkelt nemmere for os at tage flere ting ind, og vi giver vores hjerne ro til at få nye ideer og tanker. Når vi tillader os selv at falde hen, øger vi med andre ord sandsynligheden for, at vi finder nye løsninger og svar.

Når børn keder sig hænger de på deres egen evne til at finde på noget at lave. Og det udvikler deres selvstændighed. De er nødt til selv at tænke, få ideer, finde legetøj frem og reflektere over, hvad de egentlig har lyst til.

Denne oplevelse af, at ingen gør det for dem, giver børnene en grundlæggende følelse af, at de selv kan klare ting og tage ansvar, og det har en stor værdi for dem både i situationen, men også videre i livet.

Det er altså på mange måder godt for børn at kede sig.

Konflikt håndtering i Nuan.

Når mange mennesker er samlet, kan der opstå uenigheder og konflikter, vi prioriterer i Nuan at støtte børnene i konfliktsituationer samt give dem redskaber til at håndtere og løse deres egne konflikter på en hensigtsmæssig måde.                                                                                                                                             

Gennem konflikthåndtering arbejder vi med at fremme det positive i situationen, der også ligger i konflikter.                                                                                                                                                                             

Vi arbejder derfor ikke med tildeling af skyld og ansvarliggørelse for konflikten, men med at de involverede parter alle er ejere af konflikten og derfor skal indgå i et samarbejde for at nå en fælles løsning heraf.             

Der arbejdes på, at børnene kan påvirke og delagtiggøre sig i Nuan, at de kan udtrykke sig om, hvad de ønsker af Nuan samt at der kan arbejdes aktivt fra personalets side med de særlige ønsker, der måtte røre sig i børnegruppen. Det pædagogiske personale vil i denne proces hele tiden vægte forholdet mellem børnenes ønsker og de i øvrigt oplevede behov, således at udvikling af det enkelte barns personlige og sociale kompetencer holdes i fokus.

Et barn i trivsel.

For at et barn trives skal både den personlige og den sociale trivsel være på plads. Vi anser børnene for at være i god udvikling, hvis de trives på begge områder. God trivsel er det enkelte barns grundlag for en positiv udvikling af selvstændighed.                                                                                                                                          

Det, at turde stå på egne ben og træffe selvstændige valg, er vigtige kompetencer i det samfund, børnene skal være en del af livet igennem. Vi har fokus på, at mobning forebygges og bekæmpes. Vi lægger dermed vægt på børnenes trivsel og udvikling, på samværet i børnegruppen og på de gode venskaber. 

Selvhjulpenhed.

For at børnene skal kunne handle selvstændigt i hverdagen, skal de besidde det, vi i Nuan kalder hverdagskompetencer. Børnene skal bl.a. selv kunne vurdere at klæde sig på efter vejret, selv kunne binde egne sko, selv kunne gå på toilettet, have et kendskab til klokken, rydde op efter sig selv og se vigtigheden i disse.                                                                                                                                                                                 

Dette er med til, at børnene undgår for mange forhindringer i hverdagen i forhold til at kunne handle.                                                                                                                                                         

Arbejdet omkring tilegnelsen af hverdagskompetencer ser vi foregå i et tæt samspil mellem Nuans personale, børnene og deres forældre.

Vi forventer, forældre til børn i Nuan støtter op om og tager medansvar for de principper, der gør sig gældende for det pædagogiske grundlag. Derved skabes en tydelig tråd i samarbejdet mellem hjemmet og Nuan.

Praktiske oplysninger.

I Nuan er der tilsynspligt. Dette betyder bl.a. at børnene ikke kan komme og gå som de vil, men at der skal føres tilsyn med, hvornår de møder samt forlader institutionen.                                                                    

Beskeder omhandlende enkelte dage kan sendes via ForældreIntra før kl. 10.00, hvor de noteres i kalenderen i Nuan.

I praksis bliver børnene krydset ind hver dag, når de har fri fra skole. Dette sker i en overlevering mellem lærer og Nuan ti minutter før skolen slutter. Derved skabes der ro i overgangen fra skole til Nuan.

Når børnene hentes eller går hjem, er det derfor vigtigt, de krydser sig ud samt tager afsked med krydseren, således vi ved, det pågældende barn ikke længere befinder sig i Nuan. Denne procedure sparer personalet, der lukker, for unødig bekymring samt tid.                                                                                                                                                     

Forældre til børn, der ikke er blevet krydset ud, kontaktes pr. telefon ved lukketid for at sikre alle er afhentede og godt hjemme.                                                                                                                               

Krydselister anvendes også ved brandalarm etc. Dette så det kan sikres, at alle børn er kommet sikkert ud af bygningen. Derfor er det af yderste vigtighed ovenstående procedure om afkrydsning følges                                                                                                                                                                                   

De børn der kommer i Nuan om morgenen før skole krydser sig ikke ind. 

Nuan er et stort hus, hvor børnene færdes frit mellem etager og gøremål rundt i huset. Eneste undtagelser for ophold er gange samt trappearealer, da der hér ikke kan føres fyldestgørende tilsyn med børnene.

Afhentning af børn skal ske i Nuan, da børnene skal krydses ud inden de forlader området,

Børnene skal selv huske egne aftaler om ”gå hjem tid”, men i løbet af eftermiddagen bliver de husket på klokken af de voksne, og der er ophængt ure flere steder i lokalerne.

Hvis barnet ikke selv kan klokken eller huske egne aftaler, bør det hentes. Denne vurdering skal forældrene selv lave.

Hvis barnet bliver hentet af forældre, opfordrer vi på det kraftigste til IKKE at fortælle tidspunktet for afhentningen. Dette kommer ofte til at være det primære fokus for barnet hele dagen. Det er en unødvendig stressfaktor.

Kun i meget særlige tilfælde afsætter vi ressourcer til at finde et barn og sende barnet i garderoben eller på parkeringspladsen.  

Nuan holder åbent på skoledage fra kl. 7.30 – 8.15 samt igen fra 12.20 – 17.00.                                                               

På skolefridage, som ikke er hellig- eller lukkedage i Nuan, holdes åbent mellem 7.30 – 17.00.                        

Vi opfordrer alle forældre til at holde sig ajour med ForældreIntra. Således sikres, at alle er informerede om relevante emner.

Endnu en gang velkommen i Nuan.

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok