Vedtægter gældende fra generalforsamling 2021 for Den selvejende skole

NUUK INTERNATIONALE FRISKOLE

Skolens navn og formål

§ 1. Skolens navn er Nuuk Internationale Friskole (NIF) og har hjemsted i Nuuk. Skolens adresse er B 2315, Narsaviaq 24, Postboks 1226, 3905 Nuussuaq. Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig. Skolen er startet den 1. september 2006 og har GER-nummer 30183487.

§ 2. Skolens formål er at oprette, anlægge og drive en internationalt orienteret, informationsteknologisk, samfunds- og erhvervsorienteret, individbaseret friskole med vægt på socialt engagement og de kreative og musiske fag samt idræt.

Stk. 2 Skolen skal tilstræbe, at alle elever udvikler deres potentiale. Efter endt skolegang tilstræbes det, at eleverne skal have tilegnet sig kundskaber, der gør dem i stand til at fortsætte et ungdomsuddannelsesforløb samt er i stand til selvstændigt at træffe den, for dem, korrekte beslutning om det fremtidige uddannelsesvalg.

Stk. 3. Undervisningen skal til enhver tid som minimum stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolens 1.-10. klassetrin.  

Sprog og tidsmæssige rammer

§ 3. Undervisningssprogene i skolen er grønlandsk og dansk. Der undervises tillige i engelsk fra 1. klasse. Endvidere undervises der i andre sprog end grønlandsk og dansk i andre fag, når dette sker i sammenhæng med undervisningen i sprogfaget.

Stk. 2. Der undervises på hver af ugens 5 hverdage, for alle klasser. For alle elever er der i skolepengene indregnet tilbud om pasning i Nuan til kl. 17.00 på hverdage samt i varierende ferier.

Skolens drift

§ 4. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud og ved egen dækning, herunder skolepenge og evt. ved bidrag fra andre.

Stk. 2. Størrelsen af skolepengene fastsættes på skolens generalforsamling.

Stk. 3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og vil i passende omfang være at anvende til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmaterialet, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende.

Stk. 4. Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes på en eller flere af følgende måder:

  1. Som indestående i grønlandske eller danske pengeinstitutter.
  2. I fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, Kreditforeningen af Kommuner i

Danmark eller andre grønlandske eller danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn.

  1. I fondsaktiver eller gældsbreve for hvilke den danske stat eller en grønlandsk eller dansk kommune står som udsteder eller garant.

Stk. 5. Som en del af skolens drift er forældre, værge eller 3. person til elever forpligtet til at yde et antal timer pr. elev pr. år. Antallet af arbejdstimer og prisen pr. arbejdstime fastlægges på generalforsamlingen.  

5.2 Skolens daglige ledelse administrerer timeforbruget.

5.3 Forældre kan ved skoleårets start gøre opmærksom på, at de ikke ser sig i stand til at yde de ved generalforsamlingen fastsatte arbejdstimer og derfor ønsker at betale den fastlagte pris herfor. Ved skoleårets slut opgøres manglende lagte forældrearbejdstimer, og der sendes faktura til forældrene til indbetaling ultimo juni.

Forældrekredsen

§ 5. Forældrekredsen består af forældre til børn, der går på skolen eller har reserveret plads. Forældrenes rettigheder tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven, er værge for eleven eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold.

Stk. 2. Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed herunder med, at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v.

Stk. 3. Medlemskab af forældrekredsen giver adgang til, ved fremmøde på generalforsamlingen, at afgive stemme. For hvert barn, der går i skolen, kan afgives to stemmer. For hvert barn, hvortil der er reserveret plads, kan afgives en stemme. Der kan afgives stemme ved fuldmagt.

Stk. 4. Forældre og værger udtræder af forældrekredsen, når deres børn har forladt skolen eller ikke længere har reserveret plads i skolen.

Stk. 5. Forældre og værger til børn, som har reserveret plads i skolen, betaler et årligt reservationsgebyr, som fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Stk. 6.

  1. a) Forældrekredsen vælger for højst fire år en person uden for forældrekredsen til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i grønlandsk, dansk, regning/matematik og engelsk eller anmoder kommunalbestyrelsen i Nuuk om at varetage tilsynet.
  2. b) Hvis forældrekredsen ikke vælger en tilsynsførende, varetages tilsynet af Nuuk kommunalbestyrelse.
  3. c) Den tilsynsførende afgiver hvert år en erklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om elevernes standpunkt i de fag, der er nævnt under punkt a).

Dersom den tilsynsførende finder, at elevernes standpunkt ikke har den, i lov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet, angivne standard, iværksætter den tilsynsførende de forholdsregler, som findes beskrevet i nævnte lov.

  1. d) Til varetagelse af tilsynet har den tilsynsførende ret til adgang til alle oplysninger og forhold, som er relevante for hvervet.

Stk. 7. Alle i forældrekredsen har stemmeret på såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger.

Generalforsamlingen

§ 6. Generalforsamlingen er skolens højeste myndighed. En af bestyrelsen udpeget dirigent leder generalforsamlingen og træffer afgørelse om alle forhold, der normalt varetages af en dirigent. Generalforsamlingen kan dog afsætte dirigenten.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling finder sted hvert år i maj. Indkaldelse sker ved e-mail til samtlige repræsentanter samt ved annoncering på skolens facebookside og i Nuuk Ugeavis senest 30 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Indkaldelsen skal indeholde bestyrelsens forslag til dagsorden. Forslag fra skolekredsens medlemmer skal være bestyrelsen i hænde i elektronisk form senest 14 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling for at kunne blive behandlet på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen fremsender senest syv dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling den endelige dagsorden samt den fulde ordlyd af samtlige forslag til behandling på den ordinære generalforsamling pr. e-mail til samtlige medlemmer af skolekredsen.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, hvis mindst to bestyrelsesmedlemmer eller 25 % af skolekredsens medlemmer skriftligt har fremsat ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter de samme regler som i stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 45 dage efter, der er indgivet berettiget anmodning herom.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som minimum:

Valg af dirigent (dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen

Valg af referent

Godkendelse af antallet af stemmer

Bestyrelsens beretning

Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

Forslag fra bestyrelsen

Forslag fra medlemmerne

Fastsættelse af skolepenge, reservationsgebyr, depositum. Fastsættelsen skal ske på baggrund af fremlagt budget  

Fastlægges af antal arbejdstimer og prisen pr. arbejdstime – jf. § 4. stk. 5.4

Valg af formand

Valg af bestyrelse og suppleanter

Valg af revisor

Eventuelt

Stk. 5. Alle forhold under generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal af de repræsenterede stemmer bortset fra vedtægtsændringer, der kræver flertal på 2/3 af de repræsenterede stemmer.

Stk. 6. Ethvert medlem kan på generalforsamlingen lade sig repræsentere ved en skriftlig dateret fuldmagt udstedt til et andet medlem. Fuldmagten skal udtrykkeligt angive til hvilken generalforsamling, fuldmagten er givet. Fuldmagten kan alene gives for én specifik generalforsamling. Hver repræsentant, der afgiver stemme for andre ved fuldmagt, kan kun bære én fuldmagt.

Bestyrelsen

§ 7. Skolens overordnede ledelse varetages af en bestyrelse valgt af generalforsamlingen på syv personer, hvoraf mindst fire skal vælges af og blandt forældre til og værger for elever på skolen. Bestyrelsen er ansvarlig for skolens drift.

Stk. 2. Formanden vælges for en periode af to år.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Tre bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

Stk. 4. Der vælges hvert år to suppleanter i rækkefølge. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems frafald fra bestyrelsen indkaldes der en suppleant for det afgående bestyrelsesmedlems resterende valgperiode. Suppleanter deltager ikke i møderne, med mindre de er indtrådt i bestyrelsen.

Stk. 5. Skolens leder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens mødedeltagelse.

Stk. 6. Skolens medarbejdere udpeger en repræsentant, der deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af personsager kan bestyrelsen beslutte at suspendere medarbejderrepræsentantens mødedeltagelse.

Stk. 7. Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen tilstræbes en ligelig fordeling af mænd og kvinder.  

§ 8. Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling træder den nyvalgte bestyrelse sammen og konstituerer sig med næstformand og kasserer.

§ 9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Stk. 2. Alle forhold afgøres ved simpelt stemmeflertal af de repræsenterede stemmer.

Stk. 3. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4. Over bestyrelsens beslutninger føres en protokol, som underskrives af bestyrelsen.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  

Stk. 6. Bestyrelsen kan disponere over skolens formue, dog kræver køb og salg af fast ejendom eller andet til en værdi af over kr. 500.000 en generalforsamlingsbeslutning.

Stk. 7. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens daglige ledelse.

Stk. 8. Skolen tegnes af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.  

§ 10. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af skolekredsen, såfremt dette ikke indbetaler kontingent eller skolepenge rettidigt.

Stk. 2. Bestyrelsen kan endvidere ekskludere et medlem af skolekredsen, hvis den skønner, at medlemmet har udvist en adfærd, der i væsentligt omfang er uforenelig med skolens virksomhed.  

Skolelederen

§ 11. Den daglige ledelse af skolen varetages af en skoleleder. Skolelederen er ansvarlig for skolens administrative og pædagogiske virksomhed.

Stk. 2. Skolelederen ansætter og afskediger det nødvendige personale under ansvar for det gældende budget. Bestyrelsen orienteres i hvert enkelt tilfælde.  

Optagelse

§ 12. Eleverne optages efter en individuel vurdering. Denne vurdering varetages af den daglige leder i samarbejde med en repræsentant for skolens øvrige pædagogiske ansatte.

§ 13. Eleverne optages i forhold til principperne på skolens hjemmeside, såfremt de vurderes egnede til skolegang på skolen. Indskrivning på venteliste regnes fra den dato hvor indskrivningsgebyret er indbetalt på skolens bankkonto.

Regnskab og revision

§ 14. Skolens regnskabsår er kalenderåret 1. januar til 31. december. Der er ved vedtagelse af denne bestemmelse sket omlægning af regnskabsåret, og 1. regnskabsår efter omlægningen går fra 1. juli til 31. december.

Stk. 2. En af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor reviderer det af bestyrelsen udarbejdede regnskab.

Habilitet og tavshedspligt

§ 15. I henhold til landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning er bestyrelsen, lederen og andre ansatte underlagt bestemmelserne i kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt mv.

Opløsning af skolen

§ 16. Beslutning om opløsning af skolen kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer af skolekredsen stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 14 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med sædvanligt flertal af de fremmødte medlemmer af skolekredsen.

Stk. 2. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed, skal den opløses.  

Stk. 3. Det påhviler bestyrelsen at give Landsstyret meddelelse om skolens opløsning.  

Stk. 4. Det påhviler endvidere, i tilfælde af skolens opløsning, den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil den økonomiske opgørelse af skolens aktiver og passiver er gennemført efter loven eller er overgået til behandling i retten eller ved en af Landsstyret godkendt likvidation, idet bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter loven samt for at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse herom.  

Stk. 5. Mulige overskydende midler anvendes med Landsstyrets godkendelse til skoleformål, der støttes gennem landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet.

 

Christel L. Bøjler - skolebestyrelsesformand

Opdateret marts 2024

 

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok