Velkommen til Friskolen

Nuuk Internationale Friskole er en friskole med et internationalt fokus. Vores hverdag bærer præg af målsætningen om at få selvstændige og aktive elever, der efterfølgende har mulighed for at begå sig i et internationalt studie- eller arbejdsliv. 

Som friskole tager vi afsæt i den danske friskole-tradition, der bygger på friskolens fem grundlæggende friheder: 

- Idemæssig frihed 

- Pædagogisk frihed 

- Økonomisk frihed 

- Ansættelsesfrihed 

- Elevfrihed 

Skolen overholder desuden “Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om fri grundskoler og undervisning i hjemmet m.v.”

Vores pædagogiske frihed gør, vi tillægger begreberne kreativitet og fantasi stor værdi i vores daglige arbejde. Derudover skal undervisningen bidrage til elevens almene dannelse. 

Den økonomiske frihed medfører, vi har mulighed for at prioritere de emner, vi finder mest relevant. Skolens bestyrelse samarbejder med skolens ledelse om at forvalte skolens økonomi. 

Ansættelsesfriheden betyder, vi ansætter de personer, vi vurderer er kompetente til de opgaver, der skal udføres på skolen. Vi lægger naturligvis vægt på, disse personer deler vores idemæssige holdning og pædagogiske grundsyn. 

Elevfriheden gør, det er skolen selv, der bestemmer, hvem der kan være elev på skolen. Alle elever, der ønsker optagelse på NIF skal igennem et optagelsesforløb - se “Skolestart”.

Vi er en skole hvor alle er med til at skabe et miljø, der giver plads til den enkelte i fællesskabet. Vores værdier, fællesskab, tillid, dannelse og ambition vægtes højt i samarbejdet om børnene.

NIF tilbyder i dag et sundt læringsmiljø i stabile rammer. Skolen råder over et stærkt lærerkollegie, der aktivt bidrager til læringsprocessen. Der er en god og stærk skolekultur, der afspejler en høj arbejdsmoral og tillid i relationerne imellem skolens personale, forældre og elever. Skolen er særlig kendetegnet ved at alle skolens aktører tager ansvar og er aktivt interesseret i skolens rammer. Skolen har et bredt fundament og giver plads til forskellige holdninger.

 

Vision

Skolen har til hensigt at give et fagligt ambitiøst tilbud om uddannelse, baseret på fællesskab, tillid og almen dannelse. Skolen er kendetegnet ved at være omstillingsparat og fleksibel.

Skolen er en ressource for lokalsamfundet og bidrager aktivt til samfundet, blandt andet gennem deltagelse i projekter med værdi for samfundet, herunder udviklingsprojekter, kulturelle projekter og forskningsprojekter.

Kreativitet er en arbejdsmetode, der bringes i spil i alle fag og ruster eleverne til fremtidige udfordringer.

Skolegangen på Nuuk Internationale Friskole forbereder eleverne til ungdomsuddannelse, uanset om denne finder sted i Grønland, Danmark eller det øvrige udland. Der er mulighed for at tilrettelægge forløb så det svarer til elevens behov.

Mission

I vores nuværende strategi arbejder vi på tre overordnede områder.

Vi vil være tydelige på vores ambitioner som skole.

Vi vil sikre, at de fysiske rammer ikke sætter begrænsninger for udviklingen og

Vi vil gøre det godt for flere.

Skolens personale har i samarbejde med skolens bestyrelse arbejdet på at sikre, at forventningerne til Nuuk Internationale Friskole matcher virkeligheden og at skolen fremtidssikres, både i forhold til fastholdelsen af et ambitiøst læringsmiljø og i forhold til behovet fra fremtidens elevgrundlag. Udgangspunktet har været en brugerundersøgelse fra november 2015. Derudover arbejdes der på udvidelse af de fysiske rammer.

Værdier

På NIF kigger vi ofte på, hvilke værdier vi vil have i spil på skolen, fordi det tegner skolen udadtil.

Værdierne bruger vi i det daglige arbejde til at begrunde. Det være sig tilgangen til elever og forældre, undervisningen, emneuger og –dage eller kommunikation mellem skole og hjem.

Værdierne ser vi som en paraply, der ligger hen over hele skolens virke.

Herværende værdier er kommet til i et samarbejde mellem bestyrelse og personale.

Fællesskab. Stærke fællesskaber blandt elever, personale og forældre giver en forståelse af, at samhørighed og kompromisser gør løsningerne bedre og mere bæredygtige.

Tillid. Er det stof, der binder fællesskaber sammen. Samvær og samarbejde kan kun lykkedes i kraft af, at vi vil hinanden det godt og rummer hinanden. Tillid er en værdi for både elever, personale og forældre.

Dannelse. Som en del af fællesskabet er vi forpligtet til at forholde os til hinanden og til vores samfund. Vi er forpligtet til at løfte vores del af opgaverne foran os. Gennem dannelse gøres eleverne i stand til at forstå samfundet, både i en historisk og en nutidig kontekst. Og elevernes evne til kritisk og konstruktiv tænkning forstærkes.

Ambition. Lysten til at fordybe sig og dygtiggøre sig tilskyndes. At dyrke sine interessefelter og sine talenter lærer eleverne om vedholdenhed og glæden ved at mestre et område. Dette uanset om det drejer sig om akademiske discipliner, sport, musik eller andet.

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok