Trivsel og trivselsarbejde/AKT 

God trivsel er, når barnet er trygt og derfor åbent og tillidsfuldt kan deltage i skolens sociale og faglige liv.

Vi vil sikre, at alle på skolen har mulighed for at trives og udvikle sig. At alle har en hverdag, hvor de trygt kan være en del af et fællesskab og hvor en person ikke behøver bruge energi på at være usikker på sine omgivelser.

Mobning er, når en person over en længere periode udelukkes af fællesskabet af andre med henblik på at skade personens selvværd. Mobning er, når en person ikke respekteres og andre har udset sig denne som syndebuk og som et kontinuerligt offer for drillerier, vold, hærværk mm.

Konflikter er, når to eller flere parter er uenige, og der ikke er enighed i oplevelsen af en situation. Konflikter kan være gode, og kan være med til at sætte en udvikling i gang, men kan også, hvis ikke løst konstruktivt, være med til at blokere for en udvikling.

I tilfælde af mobning tager vi kontakt til forældrene med det samme. De involverede mødes på skolen, først uden elever, derefter med. Der laves helt konkrete aftaler med forældre og elev. Disse aftaler nedskrives og sendes til de involverede. Skolen tager initiativ til et opfølgende møde og følger udviklingen tæt. Der kan, afhængig af mobningens art, sættes ekstra ressource på i form af trivsellærer.

Der er to trivselslærere på NIF. Disse to lærere kan benyttes, når der er elever i mistrivsel.

Det er klasselæreren, i samarbejde med de andre lærere/pædagoger, der indstiller eleven til trivselssamtaler. Trivselsarbejdet foregår i løbende kontakt med elevens klasselærer. Det er klasselæreren, der kontakter elevens forældre for at få tilladelse til at starte trivselssamtalerne.

Målet med samtalerne er, at eleven får forskellige redskaber til at takle sin hverdag bedre.

Omfanget af samtalerne vurderes ud fra hver enkelt elev i samråd med klasselæreren. De typiske samtaler foregår én gang om ugen i 4 uger. 

Der kan derudover oprettes samtalegrupper for fx skilsmissebørn samt strikkecafeer og lignende til at nå flere elever på én gang.

Velkommen til Friskolen

Nuuk Internationale Friskole er en friskole med et internationalt fokus. Vores hverdag bærer præg af målsætningen om at få selvstændige og aktive elever, der efterfølgende har mulighed for at begå sig i et internationalt studie- eller arbejdsliv. 

Som friskole tager vi afsæt i den danske friskole-tradition, der bygger på friskolens fem grundlæggende friheder: 

- Idemæssig frihed 

- Pædagogisk frihed 

- Økonomisk frihed 

- Ansættelsesfrihed 

- Elevfrihed 

Skolen overholder desuden “Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om fri grundskoler og undervisning i hjemmet m.v.”

Vores pædagogiske frihed gør, vi tillægger begreberne kreativitet og fantasi stor værdi i vores daglige arbejde. Derudover skal undervisningen bidrage til elevens almene dannelse. 

Den økonomiske frihed medfører, vi har mulighed for at prioritere de emner, vi finder mest relevant. Skolens bestyrelse samarbejder med skolens ledelse om at forvalte skolens økonomi. 

Ansættelsesfriheden betyder, vi ansætter de personer, vi vurderer er kompetente til de opgaver, der skal udføres på skolen. Vi lægger naturligvis vægt på, disse personer deler vores idemæssige holdning og pædagogiske grundsyn. 

Elevfriheden gør, det er skolen selv, der bestemmer, hvem der kan være elev på skolen. Alle elever, der ønsker optagelse på NIF skal igennem et optagelsesforløb - se “Skolestart”.

Vi er en skole hvor alle er med til at skabe et miljø, der giver plads til den enkelte i fællesskabet. Vores værdier, fællesskab, tillid, dannelse og ambition vægtes højt i samarbejdet om børnene. 

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok